SHURIWAY KARATE & KOBUDO WEBSITE

 

SITE MAP

HOME

WELCOME LETTER

BIOGRAPHIES

Past

Vernon Bell
Chosin Chibana
Ronnie Colwell
Keinosuke Enoeda
Gichin Funakoshi
Teruo Hayashi
Yuchoku Higa
Kanyro Higaonna
Ankoh Itosu
Manzo Iwata
Shigeru Kimura
Yasuhiro Konishi
Shogo Kuniba
Chotoku Kyan
Kenwa Mabuni
Kenzo Mabuni
Sokon Matsumura
Chojun Miyagi
Choki Motobu
Shoshin Nagamine
Masatoshi Nakayama
Hidetaka Nishiyama
Seifuku Nitta
Hironori Ohtsuka
Mas Oyama
Ryusho Sakagami
Zenryo Shimabukuro
Taira Shinken
Tatsuo Suzuki
Kentsu Takahashi
Chojiro Tani
Seiki Toma

Present

Yoshimitsu Akamine
Steve Arneil
Adam Carter
Teruo Chinen
Vincent Cruz
Fumio Demura
Doug Exum
Roy Fox
Mitsusuke Harada
Sadatomo Harada
Ryuji Hayashi
Minoru Higa
Morio Higaonna
Tetsuhiro Hokama
Chris Hoshiyama
Yasunari Ishimi
Genzo Iwata
Hirokazu Kanazawa
Simon Keegan
Fuse Kise
Kozo Kuniba
Kenji Kusano
Kenei Mabuni
Roger Mills
Tadashi Nakamura
Yoshinao Nanbu
Teruyuki Okazaki
Garry O'connor
Terry O'neill
Sadaaki Sakagami
Shoko Sato
Del Saito
Bob Sergent
John Sells
Andy Sherry
Zenpo Shimabukuro
Phil Snewin
Hidemi Tamayose
Frank Williams

MISC

   Technical

    Hojo undo
    Itosu precepts
    Kata catalogue
    Kihon
      Kihon ni
      Kihon san
    Tachi kata

   General

    class protocol
    Dojo rules
    Etiquette
    Karate quotes
    National Martial Arts Association
    Traditional karate
    Terms of use
    Website references

KOBUDO

Kobudo history
Early history
Taira shinken
Kobudo today

Weapons

Weapons history
Bo
Eku
Jo
Kama
Nitanbo
Nunchaku
Nuntebo
Sai
Tekko
Tembe-rochin
Tonfa

HISTORY

History of okinawan karate-do
What is karate?
History of shito-ryu
History of chito-ryu
Shotokan karate & the jka
History of shorin-ryu

MASTERS RECALL

Gichin Funakoshi
Tokio Hisatomi
Toshiyuki Imanishi
Manzo Iwata
Kazuo Kokubo
Kenei Mabuni
Ken Sakio
Yoshiaki Tsujikawa

RESOURCES

Chito-Ryu

    Chito-ryu crest
    Chito-ryu keizu - genealogy

Goju-Ryu

    Goju ryu crest
    Goju ryu dojo kun

 Goju-Ryu Video Clips
    Kururunfa
    Saifa
    Seisan

Itosu-Kai

    Itosu-kai crest
    Itosu-kai dojo kun

Kyokushinkai

    Kyokushinkai crest
    Kyokushinkai dojo kun

 Kyokushinkai Video Clips
    Pinan sono itchi
    Pinan sono ni
    Pinan sono san
    Pinan sono yon
    Pinan sono go

Shotokan

    Shotokan crest
    Shotokan dojo kun

 Shotokan Video Clips
    Heian shodan
    Heian nidan
    Heian sandan
    Heian yondan
    Heian godan

Shito-Ryu

    Dojo kun
    Go do shin
    Heijutsu no sanbyo
    Keizu - genealogy
    Kyoju yoku - curriculum
    Mabuni crest
    Shito-ryu kata
    More on kata by kenzo mabuni
    Uke no go gensoku
    Yo riu bi

 Shito-Ryu Video Clips
    Pinan shodan
    Pinan nidan
    Pinan sandan
    Pinan yondan
    Pinan godan

Shorin-Ryu

    Shorin ryu fukyugata ichi
    Translations of shorin ryu

Shuri-Te

  OKINAWAN RYU KARATE-DO SEIBUKAN

    Crest
    Dojo kun
    Tradtional core training elements

Wado-Ryu

    The object of studying wado-ryu


ARTICLES

   Philosophy

    Beginners Mind
    Buddhism
    Seishin-no
    The essence of self-discovery
    The last ten minutes
    The tea ceremony
    Wisdom of the crane
    The poor fisherman
    The goal of karate

   General

    Budo belts & ranks
    Do - the way
    Focus on budo
    Hara & koshi
    How to progress in karate through kihon
    Introduction to karate-do
    Kaisai no genri
    Kihon ippon kumite
    Makiwara - facing the challenge
    Mindful Action - How do you practice?
    Ojigi - bowing
    Old karate & change
    Posture, meaning & intent
    Precautions for kids
    Rei - a bow of respect
    Sensei
    The kokuba family of okinawa
    The meaning of black belt
    The meaning of osu!
    The traditional sensei
    The wearing of shoes
    The wisdom of Chosin Chibana
    Titles in the martial arts
    When to use the title of Sensei
    Zanshin

LINKS

Website Links

CONTACT

Contact Us

WHATS NEW?

Whats New?

SPONSORSHIP

Sponsor this website

Official Website Sponsors
Interested in sponsoring this website? Find out more »
  • © Copyright shuriway 2004 - 2015

[ top ]

Website Designed and hosted by:
Adam Carter
Use of this website is governed by the Terms of Use.