INTERNATIONAL SHURIWAY KARATE & KOBUDO SOCIETY

 

GO DO SHIN

Five way spirit of Shito-Ryu Karate-Do

as written by Master Kenwa Mabuni

Click here for the GoDoShin in Japanese Kanji.

Hitotsu - Ishi. Shoshin wasureru nakare.
Hitotsu - Do toku. Reigi otokaru nakare.
Hitotsu - Hatten. Doryoku okataru nakare.
Hitotsu - Jo shiki. Jo shiki kakeru nakare.
Hitotsu - Heiwa. Wa midasu nakare.

One - Determination. Never forget the spirit of first beginning.
One - Morality. Never neglect courtesy and etiquette.
One - Development. Never neglect effort.
One - Common sense. Never lose common sense.
One - Peace. Never disturb harmony.

line image

Courtesy of Sensei A. Tanzadeh - Shito-Kai

godoshin image

[previous page]     [next page]     [mainpage]     [sitemap]

[ top ]